องค์การบริหารส่วนตำบลปากช่อง อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา: www.pakchongsao.go.th
 
 
จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 16 ธันวาคม 2552
Updated 2020-12-19

สำนักงานปลัด


นายอธิภัทร ภวัตเหมสกุล
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
นางพิศมัย ไกรดงพลอง
หัวหน้าสำนักปลัด


ายพงษ์อนันต์ คำภา

นางสาวฐานิดา  นาควิเศษ
หัวหน้าฝ่ายนโยบายและแผน

หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป
 

นางสาวศรีสุดา  พฤกษา นายอรรถกร  ศรีแก้ว นางสาวมนภัทร  ลำพูน
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ นิติกรชำนาญการ นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ
 
 
  นางสาวปวันรัตน์  มณีวัฒน์  
  เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน  
นางสาวนันทิกานต์ สุนันทา นายสมศักดิ์ ศรีสวัสดิ์
ลูกจ้างประจำ(คนงาน) ลูกจ้างประจำ(พนักงานขับรถยนต์)
นางรสสุคนธ์  ป้องกลาง นางสาวอรทัย  เงินรวง นางสาวปรียาภรณ์ ป้องกลาง
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ ผู้ช่วยเจ้าพนักงานประชาสัมพันธ์
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ

 
นางสาวนภาพร อุตทะปา
ว่าง
นางสาวกมลทิพย์  นาวงษ์
คนงานทั่วไป  คนงานทั่วไป
คนงานทั่วไป
นายประเสริฐ คล่องแคล่ว นายวิโรจน์ ขอเพิ่มกลาง
นายณัฐพงษ์ จันทร์ศรี
คนงานทั่วไป คนงานทั่วไป คนงานทั่วไป
นางสาวอรชามา มีระหันนอก
 

นักการภารโรง
งานด้านสวัสดิการสังคม
นางสาวสุนีรัตน์ วิลาวรรณ์
นายศิลา รักษาวัด
นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ
นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ

 
 

นางสาวอนงค์ เทศจันทึก
 

เจ้าพนักงานพัฒนาชุมชนชำนาญงาน
 
งานด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
 
 
 
 
จ่าเอกอรรถสิทธิ์ อาจมนตรี
 
 
นักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยชำนาญงาน
 
 
 
 
 
นายปิยะพงษ์  เสาวกูล
 
 
เจ้าพนักงานป้องกันฯชำนาญงาน
 
นายทวนทอง นาคจันทร์ นายนพดล จั่นพงษ์
พนักงานขับรถยนต์(ทักษะ 5 ปี) พนักงานขับรถยนต์(ทักษะ 5 ปี)

 
นายปราโมทย์ นวลจันทร์  นายกำธร  บัวงาม นายธนู  ทันครบุรี
พนักงานดับเพลิง คนงานทั่วไป
คนงานทั่วไป

   


 

   
งานด้านส่งเสริมการเกษตร
นายธรรมศิลป์ ขอนพกลาง
-ว่าง-
นักวิชาการเกษตรชำนาญการ
นักวิชาการเกษตรชำนาญการ