องค์การบริหารส่วนตำบลปากช่อง อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา: www.pakchongsao.go.th
 
 
จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 16 ธันวาคม 2552
Updated 2020-12-19

กองคลัง

นางสุภาวดี หลาบอินทร์
ผู้อำนวยการกองคลัง
-ว่าง- -ว่าง-
หัวหน้าฝ่ายการเงิน หัวหน้าฝ่ายทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุ
นางศรีวัฒนา  ช้างแก้ว นางยุพิน  มงคลคำ
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ เจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงาน
 
 
 
นางมัณฑนา  ภัทรวรรณ นางอิงอร  บุญเจริญ
นักวิชาการจัดเก็บรายได้ชำนาญการ ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ
จ่าเอกหญิงน้ำผึ้ง  คงนาคพะเนา นางสาวปภาวรินท์ ประสานเนตร
เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ชำนาญงาน ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี

นางสาวนิภาภรณ์  พงษ์สาหร่าย
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้

นางสาวธัญญลักษณ์ โพธิ์เงิน

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บเก็บรายได้


นายภานุพงศ์ วงษ์เสมา

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้