องค์การบริหารส่วนตำบลปากช่อง อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา: www.pakchongsao.go.th
 
 
จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 16 ธันวาคม 2552
Updated 2020-12-19

กองการศึกษา ฯ

นายอธิภัทร ภวัตเหมสกุล
รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองการศึกษาฯ
-ว่าง-
หัวหน้าฝ่ายส่งเสริมการศึกษาฯ
-ว่าง-
นางสาวจิตรลดา ศรีเมือง
นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
นางสาวสมควร นิลล้อม
ครู(คศ.1)
นางสาวแสงอรุณ  ฆ้องดี
นางสาวน้ำผึ้ง เกนอก
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก(ทักษะ5ปี)

 

 
นางสาววัญญาภรณ์  บัวบานศรี

นางสาวชลธิชา  เชิงขุนทด

นางสุพรรณี กีรนันทน์
ผู้ดูแลเด็ก
ผู้ดูแลเด็ก
ผู้ดูแลเด็ก
   
นางสาวกนกพรรณ  รำพึงจิตร์    นายวินัย มณีศรี
ผู้ดูแลเด็ก    คนงานทั่วไป