องค์การบริหารส่วนตำบลปากช่อง อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา: www.pakchongsao.go.th

 
 
กองสาธารณสุขฯ


นางพิศมัย ไกรดงพลอง
หัวหน้าสำนักปลัด
รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองสาธารณสุขฯ


นางสาวตติยา กลิ่นอำพันธ์
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานสาธารณสุข


นางสาวจิราพร สุนทรพินิจ นางสาวเหมือนฝัน  ตะคร้อสันเทียะ
นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ  นักวิชาการสุขาภิบาลปฏิบัติการ
นายสมหมาย ตรีตะคุ นายสมเดช  ตรีตะคุ
ลูกจ้างประจ้าง(คนงานประจำรถขยะ) ลูกจ้างประจำ(คนงานประจำรถขยะ)

นางสาวปริสา คงเจริญ นายสายัณห์ ทองคำ
นายจิรศักดิ์ จันทรทวี  นายธีระชัย สุวิชา นายหลง  เขินกลาง
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ พนักงานขับรถยนต์(ทักษะ 5 ปี) พนักงานขับรถยนต์(ทักษะ 5 ปี) พนักงานขับรถยนต์(ทักษะ 5 ปี)
พนักงานขับรถยนต์(ทักษะ 5 ปี)
นายวรรณธนะ บุญไทยกลาง นายมีชัย ศรีอุทธา นายอุเทน พุทธิวัย
คนงานประจำรถขยะ คนงานประจำรถขยะ คนงานประจำรถขยะ


นายสัมฤทธิ์ จักรแก้ว
นายประเสริฐทรัพย์ มุ่งแปลงกลาง
นายบุญยงค์ ห้าพุทรา
  คนงานประจำรถขยะ คนงานประจำรถขยะ คนงานประจำรถขยะ
นายสิรภพ  พรมกะมนต์ นายสมสนั่น พุทธานุ นายแหลม ทองคำ
คนงานทั่วไป(คนงานประจำรถขยะ)
คนงานทั่วไป(คนงานประจำรถขยะ) พนักงานขับรถยนต์(ทักษะ5ปี)

 
นายสรายุธ มิยะวงศ์ นายณัฐศักดิ์ วนกลาง นายณัชพิทักษ์  พหลโสภาพันธุ์
นายสามารถ สุทธิปลื้ม
คนงานทั่วไป คนงานทั่วไป คนงานทั่วไป
คนงานทั่วไป
 
 
 
 นายวทัญญู  สุดสงวน
 
คนงานทั่วไป