องค์การบริหารส่วนตำบลปากช่อง อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา: www.pakchongsao.go.th
 
 
จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 16 ธันวาคม 2552
Updated 2020-12-19

กองสาธารณสุขฯ


นางพิศมัย ไกรดงพลอง
หัวหน้าสำนักปลัด
รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองสาธารณสุขฯ

-ว่าง-
หัวหน้าฝ่ายส่งเสริมสุขภาพและสาธารณสุข

นางนริศรา  แก้ววิเศษ นางสาวเหมือนฝัน  ตะคร้อสันเทียะ
นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ  นักวิชาการสุขาภิบาลปฏิบัติการ
นายสมหมาย ตรีตะคุ นายสมเดช  ตรีตะคุ
ลูกจ้างประจ้าง(คนงานประจำรถขยะ) ลูกจ้างประจำ(คนงานประจำรถขยะ)

นางสาวปริสา คงเจริญ นายสายัณห์ ทองคำ
นายจิรศักดิ์ จันทรทวี  นายธีระชัย สุวิชา นายหลง  เขินกลาง
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ พนักงานขับรถยนต์(ทักษะ 5 ปี) พนักงานขับรถยนต์(ทักษะ 5 ปี) พนักงานขับรถยนต์(ทักษะ 5 ปี)
พนักงานขับรถยนต์(ทักษะ 5 ปี)
นายวรรณธนะ บุญไทยกลาง นายมีชัย ศรีอุทธา นายอุเทน พุทธิวัย
คนงานประจำรถขยะ คนงานประจำรถขยะ คนงานประจำรถขยะ


นายสัมฤทธิ์ จักรแก้ว
นายประเสริฐทรัพย์ มุ่งแปลงกลาง
นายบุญยงค์ ห้าพุทรา
  คนงานประจำรถขยะ คนงานประจำรถขยะ คนงานประจำรถขยะ
นายสิรภพ  พรมกะมนต์ นายสมสนั่น พุทธานุ นายแหลม ทองคำ
คนงานทั่วไป(คนงานประจำรถขยะ)
คนงานทั่วไป(คนงานประจำรถขยะ) คนงานทั่วไป(คนงานประจำรถขยะ)

 
นายสรายุธ มิยะวงศ์ นายณัฐศักดิ์ วนกลาง นายณัชพิทักษ์  พหลโสภาพันธุ์
-ว่าง-
คนงานทั่วไป คนงานทั่วไป คนงานทั่วไป
คนงานทั่วไป