องค์การบริหารส่วนตำบลปากช่อง อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา: www.pakchongsao.go.th
 
 
คู่มือสำหรับประชาชนอบต.ปากช่อง
ข้อมูลทั้งหมด 43 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ประกาศยกเลิกการใช้สำเนาการแจ้งถมดิน [ 3 ธ.ค. 2563 ]2
2 ประกาศยกเลิกการใช้สำเนาการแจ้งขุดดิน [ 3 ธ.ค. 2563 ]3
3 ประกาศยกเลิกการใช้สำเนาการขออนุญาตรื้อถอนอาคาร ตามมาตรา 22 [ 3 ธ.ค. 2563 ]3
4 ประกาศยกเลิกการใช้สำเนาการขออนุญาตดัดแปลงอาคาร ตามมาตรา 21 [ 3 ธ.ค. 2563 ]2
5 ประกาศยกเลิกการใช้สำเนาการขอเลขที่บ้าน กรณีทะเบียนบ้านชั่วคราว [ 3 ธ.ค. 2563 ]2
6 ประกาศยกเลิกการใช้สำเนาการขออนุญาตก่อสร้างอาคารตามมาตรา 21 [ 3 ธ.ค. 2563 ]2
7 ประกาศยกเลิกการใช้สำเนาการขอใบรับรองการก่อสร้าง ดัดแปลง หรือเคลื่อนย้ายอาคารตามมาตรา 32 [ 3 ธ.ค. 2563 ]2
8 ประกาศยกเลิกการใช้สำเนาการออกใบอนุญาตประกอบกิจการสถานีบริการน้ำมัน (ระยะที่ 2 ขั้นตอนออกใบอนุญาต) [ 3 ธ.ค. 2563 ]2
9 ประกาศยกเลิกการใช้สำเนาการขอหนังสือรับรองการแจ้งจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารและสถานที่สะสมอาหาร พื้นที่ไม่เกิน 200 ตารางเมตร [ 3 ธ.ค. 2563 ]2
10 ประกาศยกเลิกการใช้สำเนาการขอต่ออายุใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหาร พื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร [ 3 ธ.ค. 2563 ]3
11 ประกาศยกเลิกการใช้สำเนาการจดทะเบียนพาณิชย์ (ตั้งใหม่) ตาม พ.ร.บ.ทะเบียนพาณิชย์ พ.ศ. 2499 กรณีผู้ขอจดทะเบียนเป็นบุคคลธรรมดา [ 3 ธ.ค. 2563 ]2
12 ประกาศยกเลิกการใช้สำเนาการจดทะเบียนพาณิชย์ (เลิกประกอบพาณิชยกิจ) ตาม พ.ร.บ.ทะเบียนพาณิชย์ พ.ศ.2499 กรณีผู้ขอจดทะเบียนเป็นบุคคลธรรมดา [ 3 ธ.ค. 2563 ]2
13 ประกาศยกเลิกการใช้สำเนาการจดทะเบียนพาณิชย์ (เปลี่ยนแปลงรายการจดทะเบียน) ตาม พ.ร.บ.ทะเบียนพาณิชย์ พ.ศ. 2499 กรณีผู้ขอจดทะเบียนเป็นบุคคลธรรมดา [ 3 ธ.ค. 2563 ]2
14 ประกาศยกเลิกการใช้สำเนาการลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยความพิการ [ 3 ธ.ค. 2563 ]2
15 ประกาศยกเลิกการใช้สำเนาการขอรับการสงเคราะห์ผู้ป่วยเอดส์ [ 3 ธ.ค. 2563 ]2
16 ประกาศยกเลิกการใช้สำเนาการขอรับบำเหน็จปกติของทายาท (กรณีลูกจ้างประจำขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นถึงแก่กรรม) [ 3 ธ.ค. 2563 ]2
17 ประกาศยกเลิกการใช้สำเนาการขอรับบำเหน็จปกติ หรือบำเหน็จรายเดือนของลูกจ้างประจำขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น [ 3 ธ.ค. 2563 ]2
18 ประกาศยกเลิกการใช้สำเนาการขอรับบำเหน็จพิเศษของลูกจ้างประจำหรือลูกจ้างชั่วคราวขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น [ 3 ธ.ค. 2563 ]3
19 ประกาศยกเลิกการใช้สำเนาการขอรับบำเหน็จพิเศษของทายาท (กรณีลูกจ้างประจำหรือลูกจ้างชั่วคราวขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นถึงแก่กรรมอันเนื่องจากการปฏิบัติงานในหน้าที่) [ 3 ธ.ค. 2563 ]2
20 ประกาศยกเลิกการใช้สำเนาการชำระภาษีป้าย [ 3 ธ.ค. 2563 ]2
 
หน้า 1|2|3