องค์การบริหารส่วนตำบลปากช่อง อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา: www.pakchongsao.go.th
 
 
จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 16 ธันวาคม 2552
Updated 2020-12-19

วิสัยทัศน์ - พันธกิจ

 

วิสัยทัศน์และนโยบายการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลปากช่อง ของผู้บริหาร


" ยึดหลักธรรมาภิบาล มุ่งมั่นพัฒนาครอบคลุมทุกภารกิจ สนับสนุนเทคโนโลยีและนวัตกรรมใหม่ เน้นให้บริการที่เป็นเลิศทุกด้าน "