องค์การบริหารส่วนตำบลปากช่อง อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา: www.pakchongsao.go.th

 
 
 


ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลปากช่อง เรื่อง รับสมัครนักเรียนเพื่อเข้าเรียนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ประจำปีการศึกษา 2565


องค์การบริหารส่วนตำบลปากช่อง

ประกาศเปิดรับสมัครเด็กนักเรียนเพื่อเข้าเรียนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลปากช่อง ประจำปีการศึกษา 2565

- ศูนย์พัฒนาเด็กบ้านหนองมะค่า จำนวน 30 คน สมัครได้ที่ ศูนย์พัฒนาเด็กบ้านหนองมะค่า

- ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านบันไดม้า จำนวน 20 คน สมัครได้ที่ องค์การบริหารส่วนตำบลปากช่อง (กองการศึกษา)

- ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านลำทองหลาง จำนวน 20 คน สมัครได้ที่ องค์การบริหารส่วนตำบลปากช่อง (กองการศึกษา)

 

***คุณสมบัติของผู้สมัคร

1 เด็กที่สมัครต้องมีภูมิลำเนาหรืออาศัยอยู่ในเขตอำเภอปากช่อง

2 เด็กที่สมัครต้องมีอายุ 3 ขวบ นับถึงวันที่ 17 พฤษภาคม พ.ศ. 2565

(เด็กที่เกิดก่อนวันที่ 17 พฤษภาคม พ.ศ. 2562)

3 เด็กที่สมัครต้องเป็นเด็กที่มีสุขภาพแข็งแรง ไม่เป็นโรคติดต่อร้ายแรงหรือโรคอื่นๆที่จะทำให้เป็นอุปสรรคต่อการเรียน

*****หลักฐานและเอกสารที่ต้องนำมาในวันสมัคร

1 ใบสมัครของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ที่กรอกข้อความสมบูรณ์แล้ว

2 สำเนาทะเบียนบ้านเด็ก จำนวน 1 ชุด พร้อมฉบับจริง

3 สำเนาสูติบัตรเด็ก จำนวน 1 ชุด พร้อมฉบับจริง

4 ต้องนำเด็กมาแสดงตัวในวันยื่นใบสมัคร

5 สำเนาสมุดบันทึกสุขภาพ(สมุดสีชมพู) พร้อมสำเนาประวัติการรับวัคซีน อย่างละ 1 ชุด

6 รูปถ่ายขนาด 2 นิ้ว จำนวน 12 ใบ

7 สำเนาทะเบียนบ้านและสำเนาบัตรประชาชนของบิดา - มารดา หรือผู้ปกครองเด็ก อย่างละ 1 ชุดต่อคน พร้อมเซ็นรับรองสำเนา

 

*******ติดต่อรับใบสมัครตั้งแต่ วันนี้ จนถึง 29 เมษายน พ.ศ. 2565

******กำหนดการรับสมัครและสัมภาษณ์ภายใน 7 พฤษภาคม พ.ศ. 2565 ในเวลาราชการ

*****สอบถามได้ที่ 044-318001 กองการศึกษา อบต.ปากช่อง

 

2023-09-04
2023-08-29
2023-08-23
2023-08-22
2023-08-17
2023-08-16
2023-08-16
2023-08-16
2023-08-15
2023-08-15