องค์การบริหารส่วนตำบลปากช่อง อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา: www.pakchongsao.go.th

 
 
 


โครงการเพิ่มศักยภาพ อปพร.ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565


วันที่ 19 สิงหาคม 2565 งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย สำนักปลัด อบต.ปากช่อง จัดกิจกรรมโครงการเพิ่มศักยภาพ อปพร.ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ ทบทวน พัฒนา และเพิ่มพูนขีดความสามารถให้กับ อปพร.ในสังกัดเพื่อให้บริหารและจัดการภัยพิบัติโดยอาศัยชุมชนเป็นฐานของตนเองได้อย่างมีประสิทธิภาพ

2023-03-31
2023-03-29
2023-03-29
2023-03-28
2023-03-28
2023-03-21
2023-03-14
2023-03-09
2023-03-09
2023-03-01