องค์การบริหารส่วนตำบลปากช่อง อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา: www.pakchongsao.go.th

 
 
 


โครงการฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันไฟป่า ประจำปี 2567


วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2567 นายเสกสันต์ ทองสวัสดิ์วงศ์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลปากช่อง มอบหมายให้ นายอภิสิทธิ์ แสงรัศมี รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลปากช่อง เป็นประธานเปิดโครงการฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันไฟป่า ประจำปี 2567 พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองมะค่า รองผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองค่า และคณะครูโรงเรียนบ้านหนองมะค่า ครูโรงเรียนบ้านหนองตาแก้ว ร่วมเป็นเกียรติเปิดโครงการฯ ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลปากช่อง ชั้น 2 วัตถุประสงค์ของโครงการเพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรม ได้มีความรู้ความเข้าใจในสถานการณ์ป่าไม้และไฟป่าที่ปรากฏในปัจจุบัน เพื่อให้ผู้อบรมได้เกิดจิตสำนึก และเข้ามามีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นในปัจจุบัน

โดยมีวิทยากรมาบรรยายจาก หน่วยส่งเสริมการควบคุมไฟฟ้านครราชสีมา

ดำเนินโครงการโดย

สำนักปลัด สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณะภัย

องค์การบริหารส่วนตำบลปากช่อง

2024-04-05
2024-04-01
2024-03-27
2024-03-25
2024-03-14
2024-02-29
2024-02-29
2024-02-29
2024-02-21
2024-02-16