องค์การบริหารส่วนตำบลปากช่อง อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา: www.pakchongsao.go.th

 
 
 


โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จาก โรคพิษสุนัขบ้า 2567


วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2567 นายเสกสันต์ ทองสวัสดิ์วงศ์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลปากช่อง ประธานเปฺิดโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จาก โรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธาน ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จเจ้าฟ้าฯกรมพระศรีสวางวัฒนวรขัตติยราชนารี ประจำปีงบประมาณ 2567

กิจกรรมที่ 1 อบรมให้ความรู้พร้อมสาธิตวิธีการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าที่ถูกต้องให้แก่อาสาปศุสัตว์ประจำหมู่บ้าน โดยมีเจ้าหน้าที่จากสำนักงานปศุสัตว์อำเภอปากช่อง เป็นวิทยากรให้ความรู้

#ดำเนินงานโดย

#กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

องค์การบริหารส่วนตำบลปากช่อง

2024-04-05
2024-04-01
2024-03-27
2024-03-25
2024-03-14
2024-02-29
2024-02-29
2024-02-29
2024-02-21
2024-02-16