องค์การบริหารส่วนตำบลปากช่อง อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา: www.pakchongsao.go.th

 
 
 


โครงการการส่งเสริมการผลิตและใช้แหนแดงเพื่อการเกษตรและปศุสัตว์ในครัวเรือน พ.ศ.2567


งานส่งเสริมการเกษตร สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลปากช่อง ดำเนินโครงการเศรษฐกิจพอเพียงและโครงการตามแนวพระราชดำริ

กิจกรรมที่ 1 การส่งเสริมการผลิตและใช้แหนแดงเพื่อการเกษตรและปศุสัตว์ในครัวเรือน ให้กับประชาชนที่ร่วมโครงการ, ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านบันไดม้า , ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองมะค่า , ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านลำทองหลาง ,โรงเรียนบ้านซับน้ำเย็น

โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อส่งเสริมให้ผู้ร่วมโครงการดำเนินชีวิตตามแนวทางหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ส่งเสริมให้ผู้ร่วมโครงการใช้แหนแดงช่วยลดต้นทุนในการปลูกพืชผักสวนครัวและ/หรือเลี้ยงสัตว์ และลดการใช้ปุ๋ยเคมีในการปลูกพืชผักสวนครัว

2024-05-09
2024-04-05
2024-04-01
2024-03-27
2024-03-25
2024-03-14
2024-02-29
2024-02-29
2024-02-29
2024-02-21