องค์การบริหารส่วนตำบลปากช่อง อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา: www.pakchongsao.go.th

 
 
กองสาธารณสุขฯ


นางพิศมัย ไกรดงพลอง
หัวหน้าสำนักปลัด
รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองสาธารณสุขฯ


นางสาวตติยา กลิ่นอำพันธ์
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานสาธารณสุขฯ


นางสาวจิราพร สุนทรพินิจ นางสาวเหมือนฝัน  ตะคร้อสันเทียะ
นักวิชาการสาธารณสุขฯปฏิบัติการ  นักวิชาการสุขาภิบาลปฏิบัติการ


นายสมหมาย ตรีตะคุ นายสมเดช  ตรีตะคุ
ลูกจ้างประจ้าง(คนงานประจำรถขยะ) ลูกจ้างประจำ(คนงานประจำรถขยะ)นางสาวปริสา คงเจริญ นายแหลม ทองคำ
นายจิรศักดิ์ จันทรทวี
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ พนักงานขับรถยนต์(ทักษะ 5 ปี) พนักงานขับรถยนต์(ทักษะ 5 ปี)
 
 นายธีระชัย สุวิชา นายหลง  เขินกลาง
พนักงานขับรถยนต์(ทักษะ 5 ปี) พนักงานขับรถยนต์(ทักษะ 5 ปี)นายวรรณธนะ บุญไทยกลาง นายมีชัย ศรีอุทธา นายอุเทน พุทธิวัย
คนงานประจำรถขยะ คนงานประจำรถขยะ คนงานประจำรถขยะนายสัมฤทธิ์ จักรแก้ว
นายประเสริฐทรัพย์ มุ่งแปลงกลาง
นายวีระศักดิ์ โพธิ์ไพร
นายบุญยงค์ ห้าพุทรา
  คนงานประจำรถขยะ คนงานประจำรถขยะ คนงานประจำรถขยะ คนงานประจำรถขยะนายสิรภพ  พรมกะมนต์  นายวทัญญู  สุดสงวน นายศราวุธ  จันทรทวี
คนงานทั่วไป(คนงานประจำรถขยะ)
คนงานทั่วไป(คนงานประจำรถขยะ) คนงานทั่วไป(คนงานประจำรถขยะ)


 

นายสรายุธ มิยะวงศ์ นายณัฐศักดิ์ วนกลาง นายณัชพิทักษ์  พหลโสภาพันธุ์   
นายสามารถ สุทธิปลื้ม
คนงานทั่วไป คนงานทั่วไป คนงานทั่วไป
คนงานทั่วไป