องค์การบริหารส่วนตำบลปากช่อง อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา: www.pakchongsao.go.th

 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์


การขึ้นทะเบียนผู้สูงอายุ สำหรับผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ 2566

    รายละเอียดข่าว

องค์การบริหารส่วนตำบลปากช่อง ขอแจ้งประชาสัมพันธ์การขึ้นทะเบียนผู้สูงอายุ สำหรับผู้สูงอายุที่เกิดก่อนวันที่ 2 กันยายน 2506 หรือผู้สูงอายุที่ย้ายทะเบียนบ้านมาใหม่เข้ามาในพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลปากช่อง ให้เร่งมาขึ้นทะเบียนโดยด่วน!!

***เอกสารประกอบการขึ้นทะเบียน ดังนี้***

1) บัตรประจำตัวประชาชนหรือบัตรอื่นที่ออกให้โดยหน่วยงานของรัฐที่มีรูปถ่าย

2) ทะเบียนบ้าน

3) สมุดบัญชีเงินฝากธนาคาร (กรณีที่ผู้ขอรับเงินเบี้ยยังชีพ ผู้ประสงค์ขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุประสงค์ขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุผ่านธนาคาร)

4) หนังสือมอบอำนาจ (กรณีมอบอำนาจให้ดำเนินการแทน)

5) บัตรประจำตัวประชาชนหรือบัตรอื่นที่ออกให้โดยหน่วยงานของรัฐที่มีรูปถ่ายพร้อมสำเนาของผู้รับมอบอำนาจ (กรณีมอบอำนาจให้ดำเนินการแทน)

6) สมุดบัญชีเงินฝากธนาคารของผู้รับมอบอำนาจ (กรณีผู้ขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้ประสงค์ขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุประสงค์ขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุผ่านธนาคารของผู้รับมอบอำนาจ)

 

**ขึ้นทะเบียนผู้สูงอายุภายใน 30 กันยายน 2565 (มิฉะนั้นท่านจะเสียสิทธิการรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุเป็นเวลา 1 ปี)

ติดต่อสอบถามได้ที่ 044.-318001 งานสวัสดิการสังคม อบต.ปากช่อง

 

     เอกสารประกอบ

การขึ้นทะเบียนผู้สูงอายุ สำหรับผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ 2566
 
    วันที่ลงข่าว
: 22 มี.ค. 2565
    ผู้ลงข่าว : ผู้ดูแลระบบ