องค์การบริหารส่วนตำบลปากช่อง อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา: www.pakchongsao.go.th

 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์


ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลปากช่อง เรื่อง การขยายกรอบเวลาแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตสี่ปี (พ.ศ

    รายละเอียดข่าว

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลปากช่อง

เรื่อง การขยายกรอบเวลาแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตสี่ปี (พ.ศ.  ๒๕๖๑ - ๒๕๖๔)

 องค์การบริหารส่วนตำบลปากช่อง

        องค์การบริหารส่วนตำบลปากช่องได้รับแจ้งจากอำเภอปากช่องตามหนังสืออำเภอปากช่อง ที่ นม 0023.26/1031 ลงวันที่ 13 สิงหาคม 2563 เรื่อง แจ้งขยายกรอบเวลาแผนปฏิบัติการทุจริตขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ความว่า สำนักงาน ป.ป.ช กำหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต (พ.ศ.2560-2564) พร้อมรายงานผลการดำเนินการตามแผนให้สำนักงาน ป.ป.ช ทราบทุกรอบปีงบประมาณจนสิ้นสุดปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 และจังหวัดนครราชสีมา แจ้งว่า สำนักงานป.ป.ช ประชุมคณะกรรมการ ป.ป.ช ครั้งที่ 1/2563 เมื่อวันที่ 2 มกราคม 2563 ได้มีมติเห็นชอบให้ขยายกรอบเวลาของยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 3 (พ.ศ. 2560-2564) ให้ใช้ไปต่อจนถึง 30 กันยายน 2565    เอกสารประกอบ

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลปากช่อง เรื่อง การขยายกรอบเวลาแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตสี่ปี (พ.ศ
 
    วันที่ลงข่าว
: 14 ก.ย. 2563
    ผู้ลงข่าว : ผู้ดูแลระบบ