องค์การบริหารส่วนตำบลปากช่อง อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา: www.pakchongsao.go.th

 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์


ประกาศ เรื่อง การรับสมัครบุคคลเข้ารับการสรรหาเป็นคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนตำบลปากช่อง

    รายละเอียดข่าว

**  ประชาสัมพันธ์ **
เรื่อง การรับสมัครบุคคลเข้ารับการสรรหาเป็นคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนตำบลปากช่อง

ด้วยระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. 2562 ข้อ 231 กำหนดให้ภายหลังระเบียบนี้มีผลใช้บังคับ ให้หัวหน้าพนักงานส่วนท้องถิ่นดำเนินการสรรหาบุคคลเป็นคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อเสนอให้คณะกรรมการการเลือกตั้งพิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้แล้วเสร็จก่อนประกาศให้มีการเลือกตั้ง

ระหว่างวันที่ 3 - 7 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 08.30 -16.30 น. 

ผู้สนใจมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้
 (1) เป็นข้าราชการหรือเจ้าหน้าที่อื่นของรัฐที่ปฏิบัติหน้าที่ในเขตอำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา หรือเป็นผู้มีสิทธิเลือกตั้งที่มีภูมิลำเนาในเขตอำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา
    (2) มีสัญชาติไทยโดยการเกิด
    (3) มีอายุไม่ต่ำกว่าสามสิบปีบริบูรณ์ในวันสมัคร
    (4) มีความเป็นกลางทางการเมืองและมีความซื่อสัตย์สุจริต
 ต้องไม่มีลักษณะต้องห้าม ดังต่อไปนี้
     (1) ติดยาเสพติดให้โทษ
     (2) เป็นภิกษุ สามเณร นักพรต หรือนักบวช
     (3) อยู่ในระหว่างถูกเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งไม่ว่าคดีนั้นจะถึงที่สุดแล้วหรือไม่
     (4) วิกลจริตหรือจิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบ
    (5) อยู่ระหว่างถูกระงับการใช้สิทธิสมัครรับเลือกตั้งเป็นการชั่วคราวหรือถูกเพิกถอนสิทธิสมัครรับเลือกตั้ง
   (6) เคยถูกสั่งให้พ้นจากราชการ หน่วยงานของรัฐ หรือรัฐวิสาหกิจเพราะทุจริตต่อหน้าที่ หรือถือว่ากระทำการทุจริตหรือประพฤติมิชอบในวงราชการ
   (7) เคยต้องคำพิพากษาอันถึงที่สุดว่ากระทำการอันเป็นการทุจริตในการเลือกตั้ง
  (8) ต้องคำพิพากษาถึงที่สุดว่ากระทำความผิดตามกฎหมายว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น ไม่ว่าจะได้รับโทษหรือไม่ได้รับโทษ โดยพ้นโทษหรือต้องคำพิพากษามายังไม่ถึงห้าปีนับถึงวันเลือกตั้ง แล้วแต่กรณี
   (9) เป็นข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น หรือลูกจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
                  
ผู้สนใจขอทราบรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ สำนักงานปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลปากช่อง
หมายเลขโทรศัพท์ 044-318001 ต่อ 101  

 


    เอกสารประกอบ

ประกาศ เรื่อง การรับสมัครบุคคลเข้ารับการสรรหาเป็นคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนตำบลปากช่อง
 
    วันที่ลงข่าว
: 27 ม.ค. 2563
    ผู้ลงข่าว : ผู้ดูแลระบบ