องค์การบริหารส่วนตำบลปากช่อง อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา: www.pakchongsao.go.th
 
 
งานจัดเก็บรายได้
ข้อมูลทั้งหมด 35 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ประกาศราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและส่ิงปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.1และ ภ.ด.ส.2) ประจำปี 2565 [ 4 ม.ค. 2565 ]10
2 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลปากช่อง เรื่องบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2565 [ 16 พ.ย. 2564 ]24
3 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลปากช่อง เรื่อง แบบบัญชีราคาประเมินทุนทรัพย์ทีดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.1) และแบบบัญชีราคาประเมินทุนทรัพย์ห้องชุด (ภ.ด.ส.2) ประจำปี 2564 [ 1 มี.ค. 2564 ]34
4 ประกาศอบต.ปากช่อง เรื่อง ขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพรบ.ภาษาีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 ประจำปีงบประมาณ 2564 [ 11 ก.พ. 2564 ]29
5 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลปากช่อง เรื่อง แบบบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.3) และ แบบบัญชีรายการห้องชุด (ภ.ด.ส.4) ประจำปี 2564 [ 18 พ.ย. 2563 ]34
6 แผนงานจัดเก็บรายได้ ประจำปีงบประมาณ 2564 [ 8 ต.ค. 2563 ]30
7 คู่มือการปฏิบัติงานจัดเก็บรายได้ ประจำปีงบประมาณ 2564 [ 8 ต.ค. 2563 ]30
8 ประกาศอบต.ปากช่อง เรื่อง ขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพรบ.ภาษาีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 ประจำปีงบประมาณ 2563 [ 28 ส.ค. 2563 ]30
9 ประกาศอบต.ปากช่อง เรื่อง แบบบัญชีราคาประเมินทุนทรัพย์ที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.1) และแบบบัญชีราคาประเมินทุนทรัพย์ห้องชุด (ภ.ด.ส.2) ประจำปี 2563 [ 15 ก.ค. 2563 ]29
10 ประกาศอบต.ปากช่อง เรื่อง ขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพรบ.ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 [ 11 มิ.ย. 2563 ]30
11 แบบบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้างประเภท นส.3 [ 29 พ.ค. 2563 ]30
12 แบบบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้างประเภท สปก. [ 29 พ.ค. 2563 ]31
13 แบบแจ้งเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ในที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง [ 29 พ.ค. 2563 ]30
14 ประกาศอบต.ปากช่อง เรื่อง แบบบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.3) และแบบบัญชีรายการห้องชุด (ภ.ด.ส.4) ประจำปีงบประมาณ 2563 [ 29 พ.ค. 2563 ]29
15 ประกาศ เรื่องการชำระค่าธรรมเนียมการเก็บและขนขยะมูลฝอยในกรณีเกิดโรคระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 [ 30 เม.ย. 2563 ]35
16 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลปากช่อง เรื่อง การสำรวจที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง [ 5 พ.ย. 2562 ]38
17 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลปากช่อง เรื่อง ประชาสัมพันธ์โครงการสำรวจข้อมูลที่ดินและสิ่งปลูกสร้างในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลปากช่อง [ 5 พ.ย. 2562 ]29
18 แผนงานจัดเก็บรายได้ ประจำปีงบประมาณ 2563 [ 22 ต.ค. 2562 ]30
19 คู่มือการปฏิบัติงานจัดเก็บรายได้ ประจำปีงบประมาณ 2563 [ 22 ต.ค. 2562 ]30
20 รายงานผลการจัดเก็บภาษีตามแผนปฏิบัติการจัดเก็บรายได้ พศ.2562 [ 4 ต.ค. 2562 ]30
 
หน้า 1|2