องค์การบริหารส่วนตำบลปากช่อง อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา: www.pakchongsao.go.th

 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลทั้งหมด 423 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
181 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลปากช่อง เรื่อง ประชาสัมพันธ์โครงการสำรวจข้อมูลที่ดินและสิ่งปลูกสร้างในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลปากช่อง [ 5 พ.ย. 2562 ]155
182 ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนตำบลปากช่อง เรื่อง เรียกประชุมสภาอบต.ปากช่อง สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี 2562 [ 30 ต.ค. 2562 ]145
183 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลปากช่อง เรื่อง การกำหนดนโยบายคุณธรรมจริยธรรม และความโปร่งใส ประจำปีงบประมาณ 2563 [ 21 ต.ค. 2562 ]152
184 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลปากช่อง เรื่อง เจตนารมย์ตามนโยบายการป้องกันการทุจริต ประจำปีงบประมาณ 2563 [ 21 ต.ค. 2562 ]180
185 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลปากช่อง เรื่อง เจตจำนงในการบริหารงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริต ประจำปีงบประมาณ 2563 [ 21 ต.ค. 2562 ]194
186 ประชาสัมพันธ์ เรื่อง นโยบายการกำกับดูแลองค์กรที่ดี ประจำปีงบประมาณ 2563 [ 21 ต.ค. 2562 ]144
187 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลปากช่อง เรื่อง ประกาศรายชื่อประชาชนที่ได้รับความช่วยเหลือตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายเพื่อช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๐ [ 10 ต.ค. 2562 ]136
188 วารสาร เดือนมิถุนายน-กันยายน2562 [ 8 ต.ค. 2562 ]135
189 ประกาศ เรื่อง กำหนดวันจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ คนพิการ และผู้ป่วยเอดส์ ประจำปีงบประมาณ 2563 [ 8 ต.ค. 2562 ]141
190 รายงานผลการดำเนินการศูนย์รับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ องค์การบริหารส่วนตำบลปากช่อง ประจำปีงบประมาณ 2562 [ 3 ต.ค. 2562 ]142
191 ประกาศอบต.ปากช่อง เรื่อง รายงานผลการดำเนินการแผนการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และป้องกันการทุจริต ประจำปีงบประมาณ 2562 [ 3 ต.ค. 2562 ]148
192 สรุปการประเมินความพึงพอใจของประชาชน ประจำปี พ.ศ.2562 [ 3 ต.ค. 2562 ]141
193 ประกาศ เรื่องการจัดทำข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2563 [ 2 ต.ค. 2562 ]135
194 ประชาสัมพันธ์โครงการสำรวจข้อมูลที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง [ 24 ก.ย. 2562 ]137
195 คำสั่งการมอบอำนาจของนายก อบต.ให้กับรองนายก อบต. [ 20 ก.ย. 2562 ]221
196 ขอประชาสัมพันธ์แผนอัตรากำลัง 3 ปี (รอบปีงบประมาณ พ.ศ.2561-2563)ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม(ฉบับที่ 1) ประจำปี 2562 [ 20 ส.ค. 2562 ]138
197 รายงานการประชุมสภา สมัยประชุม สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที 1/2562 ประจำปี 2562 [ 14 ส.ค. 2562 ]149
198 โครงการใช้จ่ายเงินทุนสำรองเงินสะสม ครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 [ 6 ส.ค. 2562 ]142
199 รายงานการประชุมสภา สมัยประชุม สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที 1/2562 ประจำปี 2562 [ 5 ส.ค. 2562 ]141
200 ประกาศนัดประชุมสภา สมัยประชุม สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที1/2562 ประจำปี 2562 [ 1 ส.ค. 2562 ]134
 
|1|2|3|4|5|6|7|8|9หน้า 10|11|12|13|14|15|16|17|18|19|20|21|22