องค์การบริหารส่วนตำบลปากช่อง อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา: www.pakchongsao.go.th

 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลทั้งหมด 423 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
221 ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการจัดทำสถานที่ปิดประกาศเกี่ยวกับการเลือกตั้ง และสถานที่ติดแผ่นป้ายเกี่ยวกับการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. 2561 [ 29 ม.ค. 2562 ]150
222 ประกาศการรับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อการสรรหาและการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงานจ้างทั่วไป ครั้งที่ 2 ประจำปีงบประมาณ 2562 [ 11 ม.ค. 2562 ]138
223 รายงานการประเมินผลการควบคุมภายในระดับหน่วยงานของรัฐ องค์การบริหารส่วนตำบลปากช่อง พ.ศ. 2561 [ 28 ธ.ค. 2561 ]128
224 รายงานการจัดวางระบบควบคุมภายใน ประจำปี 2561 [ 28 ธ.ค. 2561 ]137
225 ประกาศคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2561 เรื่อง หลักเกณฑ์ ขั้นตอนและวิธีการเปิดเผยบัญชีทรัพย์สินและหนี้สิน พ.ศ. 2561 [ 25 ธ.ค. 2561 ]134
226 ประกาศคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2561 เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการยื่นทรัพย์สินและหนี้สินของเจ้าพนักงานของรัฐต่อคณะกรรมการ ป.ป.ช. พ.ศ.2561 [ 25 ธ.ค. 2561 ]144
227 ประกาศเรียกประชุมสภา สมัยประชุม สมัยสามัญ สมัยแรก ครั้งที่ 1/2562 ประจำปี 2562 [ 25 ธ.ค. 2561 ]133
228 ประกาศคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ เรื่อง กําหนดตําแหน่งของผู้บริหารท้องถิ่น รองผู้บริหารท้องถิ่น ผู้ช่วยผู้บริหารท้องถิ่น และสมาชิกสภาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ต้องยื่นบัญชีทรัพย์สินและหนี้สินตามมาตรา 102( 9) พ.ศ.2561 [ 20 พ.ย. 2561 ]331
229 ประกาศคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ เรื่อง กําหนดตําแหน่งของผู้บริหารท้องถิ่น รองผู้บริหารท้องถิ่น ผู้ช่วยผู้บริหารท้องถิ่น และสมาชิกสภาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ต้องยื่นบัญชีทรัพย์สินและหนี้สิน พ.ศ.2561 [ 20 พ.ย. 2561 ]184
230 ขอเชิญชวนผู้สูงอายุลงทะเบียนเพื่อขอรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ 2563 ลงทะเบียนได้ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2561 ถึงเดือนพฤศจิกายน 2561 [ 12 พ.ย. 2561 ]141
231 รายงานผลตรวจสอบจาก สตง. ประจำปีงบประมาณ2561 [ 10 พ.ย. 2561 ]136
232 ประกาศกำหนดวันจ่ายเบี้ยยังชีพปีงบประมาณ พ.ศ.2562 [ 7 พ.ย. 2561 ]152
233 ขอเชิญร่วมงานประเพณีลอยกระทง และประกวดแข่งขันการทำกระทงจากวัสดุธรรมชาติ ประจำปี ๒๕๖๑ "โครงการสืบสานประเพณีลอยกระทง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒" [ 6 พ.ย. 2561 ]142
234 ประกาศนัดประชุมสภา สมัยประชุม สมัยวิสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที1/2561 ประจำปี 2561 [ 6 พ.ย. 2561 ]125
235 ขอเชิญร่วมงานประเพณีลอยกระทง และประกวดแข่งขันการทำกระทงจากวัสดุธรรมชาติ ประจำปี ๒๕๖๑ [ 5 พ.ย. 2561 ]137
236 ประกาศเรียกประชุมสภา สมัยประชุม สมัยวิสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1/2561 ประจำปี 2561 [ 1 พ.ย. 2561 ]187
237 แผนดำเนินงานประจำปีงบประมาณ 2562 [ 26 ต.ค. 2561 ]136
238 ประกาศรับสมัคร บุคคลทั่วไปเข้าเป็นสมาชิกกองอาสารักษาดินแดน ประจำปีงบประมาณพ. ศ. 2562 [ 16 ต.ค. 2561 ]161
239 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลปากช่อง เรื่อง ผู้ได้รับคัดเลือกเป็นพนักงานดีเด่นขององค์การบริหารส่วนตำบลปากช่อง ประจำปีงบประมาณ 2561 [ 12 ต.ค. 2561 ]141
240 การใช้จ่ายเงินสะสมเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น 2561 [ 12 ต.ค. 2561 ]156
 
|1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|11หน้า 12|13|14|15|16|17|18|19|20|21|22