องค์การบริหารส่วนตำบลปากช่อง อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา: www.pakchongsao.go.th

 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลทั้งหมด 356 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
61 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลปากช่อง เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนตำบล ประจำปีงบประมาณ 2564 [ 9 พ.ย. 2563 ]140
62 ประกาศรักษามาตรฐานระยะเวลาการให้บริการ ประจำปีงบประมาณ 2564 [ 30 ต.ค. 2563 ]102
63 คำสั่งอบต.ปากช่อง เรื่องการมอบอำนาจของนายกอบต.ปากช่องให้ปลัดอบต.ปฏิบัติราชการแทน [ 30 ต.ค. 2563 ]146
64 ประกาศอบต.ปากช่อง เรื่อง การมอบอำนาจของนายกอบต.ให้ปลัดอบต.ปฏิบัติราชการแทน [ 30 ต.ค. 2563 ]94
65 คู่มือ สิทธิผู้สูงอายุ [ 27 ต.ค. 2563 ]134
66 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลปากช่อง เรื่อง การรับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อการสรรหาและการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงานจ้างทั่วไป ประจำปีงบประมาณ 2564 [ 27 ต.ค. 2563 ]131
67 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลปากช่อง เรื่อง นโยบายด้านปลอดจากการทุจริตในการปฏิบัติงาน [ 19 ต.ค. 2563 ]89
68 ประมวลจริยธรรมของข้าราชการ ประจำปีงบประมาณ 2564 [ 19 ต.ค. 2563 ]94
69 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลปากช่อง เรื่อง นโยบายด้านความพร้อมรับผิด [ 19 ต.ค. 2563 ]97
70 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลปากช่อง เรื่องการมอบอำนาจของนายกให้ปลัด หัวหน้าส่วนราชการ ปฏิบัต้ราชการแทน ประจำปี 2564 [ 12 ต.ค. 2563 ]83
71 จดหมายข่าว ฉบับเดือน มิถุนายน 2563-กันยายน 2563 [ 8 ต.ค. 2563 ]104
72 รายงานผลการดำเนินการแผนการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและป้องกันการทุจริต ประจำปีงบประมาณ 2563 [ 8 ต.ค. 2563 ]94
73 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลปากช่อง เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานจ้าง ครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2564 [ 5 ต.ค. 2563 ]86
74 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลปากช่อง เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของลูกจ้างประจำ ครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2564 [ 5 ต.ค. 2563 ]93
75 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลปากช่อง เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานครูองค์การบริหารส่วนตำบล ครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2564 [ 5 ต.ค. 2563 ]94
76 ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ประจำปีงบประมาณ 2563 [ 5 ต.ค. 2563 ]101
77 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลปากช่อง เรื่อง การขยายกรอบเวลาแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตสี่ปี (พ.ศ [ 14 ก.ย. 2563 ]91
78 คู่มือปฏิบัติงานหอพักตามพระราชบัญญัติหอพัก พ.ศ.2558 [ 8 ก.ย. 2563 ]146
79 สิทธิของประชาชน ตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกฯ [ 7 ก.ย. 2563 ]136
80 การทบทวน ปรับปรุง เปลี่ยนแปลง หรือยกเลิกภารกิจขององค์การบริหารส่วนตำบลปากช่อง [ 31 ส.ค. 2563 ]106
 
|1|2|3หน้า 4|5|6|7|8|9|10|11|12|13|14|15|16|17|18