องค์การบริหารส่วนตำบลปากช่อง อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา: www.pakchongsao.go.th

 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลทั้งหมด 356 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
141 คู่มือสำหรับประชาชนอบต.ปากช่อง [ 10 มิ.ย. 2562 ]101
142 ประกาศสภาอบต.ปากช่อง เรื่อง นัดประชุมสภา สมัยประชุม สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2562 [ 6 มิ.ย. 2562 ]134
143 ผลคะแนนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (Integrity & Transparency Assessment : ITA) ประจำปีงบประมาณ 2561 [ 5 มิ.ย. 2562 ]148
144 ประกาศเรียกประชุมสภา สมัยประชุม สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1/2562 ประจำปี 2562 [ 28 พ.ค. 2562 ]99
145 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลปากช่อง เรื่อง มาตรการให้ผู้มีส่วนได้เสียมีส่วนร่วม [ 3 พ.ค. 2562 ]101
146 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลปากช่อง เรื่อง มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ [ 3 พ.ค. 2562 ]100
147 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลปากช่อง เรื่อง มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง [ 3 พ.ค. 2562 ]98
148 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลปากช่อง เรื่อง มาตรการป้องกันการรับสินบน [ 3 พ.ค. 2562 ]93
149 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลปากช่อง เรื่อง มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลพินิจ [ 3 พ.ค. 2562 ]130
150 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลปากช่อง เรื่อง มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต [ 3 พ.ค. 2562 ]87
151 คู่มือการพัฒนาและส่งเสริมการปฏิบัติงานเพื่อป้องกัน ผลประโยชน์ทับซ้อนขององค์การบริหารส่วนตำบลปากช่อง [ 11 ก.พ. 2562 ]92
152 รายงานผลการประเมินความพึงพอใจของประชาชนที่มีผลต่อการให้บริการของอบต.ปากช่อง ประจำปีงบประมาณ 2561 [ 4 ก.พ. 2562 ]138
153 ประกาศการรับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อการสรรหาและการเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงานจ้างทั่วไป ครั้งที่ 2 ประจำปีงบประมาณ 2562 [ 1 ก.พ. 2562 ]90
154 ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการจัดทำสถานที่ปิดประกาศเกี่ยวกับการเลือกตั้ง และสถานที่ติดแผ่นป้ายเกี่ยวกับการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. 2561 [ 29 ม.ค. 2562 ]101
155 ประกาศการรับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อการสรรหาและการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงานจ้างทั่วไป ครั้งที่ 2 ประจำปีงบประมาณ 2562 [ 11 ม.ค. 2562 ]89
156 รายงานการประเมินผลการควบคุมภายในระดับหน่วยงานของรัฐ องค์การบริหารส่วนตำบลปากช่อง พ.ศ. 2561 [ 28 ธ.ค. 2561 ]86
157 รายงานการจัดวางระบบควบคุมภายใน ประจำปี 2561 [ 28 ธ.ค. 2561 ]90
158 ประกาศคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2561 เรื่อง หลักเกณฑ์ ขั้นตอนและวิธีการเปิดเผยบัญชีทรัพย์สินและหนี้สิน พ.ศ. 2561 [ 25 ธ.ค. 2561 ]92
159 ประกาศคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2561 เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการยื่นทรัพย์สินและหนี้สินของเจ้าพนักงานของรัฐต่อคณะกรรมการ ป.ป.ช. พ.ศ.2561 [ 25 ธ.ค. 2561 ]96
160 ประกาศเรียกประชุมสภา สมัยประชุม สมัยสามัญ สมัยแรก ครั้งที่ 1/2562 ประจำปี 2562 [ 25 ธ.ค. 2561 ]87
 
|1|2|3|4|5|6|7หน้า 8|9|10|11|12|13|14|15|16|17|18