องค์การบริหารส่วนตำบลปากช่อง อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา: www.pakchongsao.go.th

 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลทั้งหมด 379 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
141 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลปากช่อง เรื่อง เจตจำนงในการบริหารงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริต ประจำปีงบประมาณ 2563 [ 21 ต.ค. 2562 ]165
142 ประชาสัมพันธ์ เรื่อง นโยบายการกำกับดูแลองค์กรที่ดี ประจำปีงบประมาณ 2563 [ 21 ต.ค. 2562 ]116
143 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลปากช่อง เรื่อง ประกาศรายชื่อประชาชนที่ได้รับความช่วยเหลือตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายเพื่อช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๐ [ 10 ต.ค. 2562 ]107
144 วารสาร เดือนมิถุนายน-กันยายน2562 [ 8 ต.ค. 2562 ]99
145 ประกาศ เรื่อง กำหนดวันจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ คนพิการ และผู้ป่วยเอดส์ ประจำปีงบประมาณ 2563 [ 8 ต.ค. 2562 ]113
146 รายงานผลการดำเนินการศูนย์รับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ องค์การบริหารส่วนตำบลปากช่อง ประจำปีงบประมาณ 2562 [ 3 ต.ค. 2562 ]108
147 ประกาศอบต.ปากช่อง เรื่อง รายงานผลการดำเนินการแผนการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และป้องกันการทุจริต ประจำปีงบประมาณ 2562 [ 3 ต.ค. 2562 ]119
148 สรุปการประเมินความพึงพอใจของประชาชน ประจำปี พ.ศ.2562 [ 3 ต.ค. 2562 ]111
149 ประกาศ เรื่องการจัดทำข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2563 [ 2 ต.ค. 2562 ]112
150 ประชาสัมพันธ์โครงการสำรวจข้อมูลที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง [ 24 ก.ย. 2562 ]112
151 คำสั่งการมอบอำนาจของนายก อบต.ให้กับรองนายก อบต. [ 20 ก.ย. 2562 ]191
152 ขอประชาสัมพันธ์แผนอัตรากำลัง 3 ปี (รอบปีงบประมาณ พ.ศ.2561-2563)ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม(ฉบับที่ 1) ประจำปี 2562 [ 20 ส.ค. 2562 ]110
153 รายงานการประชุมสภา สมัยประชุม สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที 1/2562 ประจำปี 2562 [ 14 ส.ค. 2562 ]120
154 โครงการใช้จ่ายเงินทุนสำรองเงินสะสม ครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 [ 6 ส.ค. 2562 ]114
155 รายงานการประชุมสภา สมัยประชุม สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที 1/2562 ประจำปี 2562 [ 5 ส.ค. 2562 ]114
156 ประกาศนัดประชุมสภา สมัยประชุม สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที1/2562 ประจำปี 2562 [ 1 ส.ค. 2562 ]110
157 ประกาศเรียกประชุมสภา สมัยประชุม สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1/2562 ประจำปี 2562 [ 24 ก.ค. 2562 ]116
158 ประกาศนัดประชุมสภา สมัยประชุม สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที1/2562 ประจำปี 2562 [ 11 ก.ค. 2562 ]124
159 ประกาศการกำหนดโครงสร้างส่วนราชการขององค์การบริหารส่วนตำบลปากช่อง [ 10 ก.ค. 2562 ]106
160 การใช้จ่ายเงินสะสมเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น 2562 [ 4 ก.ค. 2562 ]149
 
|1|2|3|4|5|6|7หน้า 8|9|10|11|12|13|14|15|16|17|18|19