องค์การบริหารส่วนตำบลปากช่อง อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา: www.pakchongsao.go.th
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลทั้งหมด 312 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
61 ลงทะเบียนผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ 2564 [ 21 ม.ค. 2563 ]14
62 บัญชีกำหนดราคาประเมินทุนทรัพย์ที่ดินในการจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์ [ 16 ม.ค. 2563 ]14
63 บัญชีกำหนดราคาประเมินทุนทรัพย์โรงเรือนสิ่งปลูกสร้างในการจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์ตามประมวลกฎหมายทีดิน [ 16 ม.ค. 2563 ]14
64 ผลคะแนนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (Integrity & Transparency Assessment : ITA) ประจำปีงบประมาณ 2562 [ 16 ธ.ค. 2562 ]14
65 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด สำหรับผู้ที่ลงทะเบียน [ 27 พ.ย. 2562 ]15
66 รายงานการประชุมสภา สมัยประชุม สมัยวิสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที 1/2562 ประจำปี 2562 [ 14 พ.ย. 2562 ]14
67 คู่มือศูนย์ข้อมูลข่าวสารอบต.ปากช่อง [ 13 พ.ย. 2562 ]14
68 ประชาสัมพันธ์โรคที่มาพร้อมหน้าหนาว [ 12 พ.ย. 2562 ]14
69 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลปากช่อง เรื่อง การสำรวจที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง [ 5 พ.ย. 2562 ]14
70 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลปากช่อง เรื่อง ประชาสัมพันธ์โครงการสำรวจข้อมูลที่ดินและสิ่งปลูกสร้างในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลปากช่อง [ 5 พ.ย. 2562 ]15
71 ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนตำบลปากช่อง เรื่อง เรียกประชุมสภาอบต.ปากช่อง สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี 2562 [ 30 ต.ค. 2562 ]14
72 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลปากช่อง เรื่อง การกำหนดนโยบายคุณธรรมจริยธรรม และความโปร่งใส ประจำปีงบประมาณ 2563 [ 21 ต.ค. 2562 ]14
73 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลปากช่อง เรื่อง เจตนารมย์ตามนโยบายการป้องกันการทุจริต ประจำปีงบประมาณ 2563 [ 21 ต.ค. 2562 ]14
74 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลปากช่อง เรื่อง เจตจำนงในการบริหารงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริต ประจำปีงบประมาณ 2563 [ 21 ต.ค. 2562 ]14
75 ประชาสัมพันธ์ เรื่อง นโยบายการกำกับดูแลองค์กรที่ดี ประจำปีงบประมาณ 2563 [ 21 ต.ค. 2562 ]14
76 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลปากช่อง เรื่อง ประกาศรายชื่อประชาชนที่ได้รับความช่วยเหลือตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายเพื่อช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๐ [ 10 ต.ค. 2562 ]14
77 วารสาร เดือนมิถุนายน-กันยายน2562 [ 8 ต.ค. 2562 ]14
78 ประกาศ เรื่อง กำหนดวันจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ คนพิการ และผู้ป่วยเอดส์ ประจำปีงบประมาณ 2563 [ 8 ต.ค. 2562 ]14
79 รายงานผลการดำเนินการศูนย์รับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ องค์การบริหารส่วนตำบลปากช่อง ประจำปีงบประมาณ 2562 [ 3 ต.ค. 2562 ]14
80 ประกาศอบต.ปากช่อง เรื่อง รายงานผลการดำเนินการแผนการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และป้องกันการทุจริต ประจำปีงบประมาณ 2562 [ 3 ต.ค. 2562 ]14
 
|1|2|3หน้า 4|5|6|7|8|9|10|11|12|13|14|15|16